Giới thiệu về các vấn đề mới trong Luật học cần nghiên cứu

Để phục vụ cho công tác nghiên cứu và giảng dạy khoa học pháp lý trong trường Đại học Khoa học và bạn đọc quan tâm, từ năm 2015 Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn pháp luật sẽ chọn và giới thiệu các vấn đề mới trong Luật học có nhiều tranh luận khoa học và trao đổi để giới thiệu với độc giả cùng chia sẻ và trao đổi từ đó kiến nghị, góp ý cho Đảng và Nhà nước hoàn thiện hệ thống pháp luật đáp ứng yêu cầu của nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN.

      Hiến pháp năm 2013 của nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam xác định: Nhà nước ta là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa...Hiến pháp là đạo luật gốc, đạo luật cơ bản của nhà nước, các đạo luật và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật phải phù hợp với Hiến pháp. Với tinh thần đó dưới sự lãnh đạo của Đảng, Các cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước đang tích cực xây dựng, sửa đổi và bổ sung các đạo luật hiện hành cho phù hợp với tinh thần Hiến pháp mới bảo đảm pháp luật thực sự của dân, do dân và vì dân. Nhiều vấn đề pháp luật cần sửa đôi để phù hợp với tinh thần Hiến pháp mới cần được trao đổi tranh luận ví như:

 - Bộ Luật Tố tụng Hình sự (sửa đổi);

- Bộ Luật Dân sự (sửa đổi);

- Bộ Luật Hình sự (sửa đổi);

- Luật Chính quyền địa phương;

- Luật Tổ chức Chính phủ;

- Luật Tiếp cận thông tin;

- Luật Biểu tình;

        Nhiều vấn đề mới, nhóm vấn đề mới hoặc vấn đề cũ nhưng được tiếp cận trên tinh thần mới cũng cần được trao đổi làm sáng tỏ nội hàm và bản chất  như: Khái niệm chủ thể của tội phạm có nên quy định là pháp nhân; Khái niệm công lý và công bằng; khái niệm dân chủ và giới hạn của dân chủ; Vấn đề tranh tụng hình sự dưới giác độ nhận thức mới; vấn đề quyền tư tố; nghĩa vụ chứng minh; luật chứng cứ....

       Để đáp ứng các yêu cầu đó; góp phần mở rộng dân chủ trong tranh luận học thuật Trang thông tin nội bộ của Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn pháp luật - Trường Đại học Khoa học Thái Nguyên sẽ là cầu nối đăng tải các vấn đề cơ bản trên (theo kết quả nghiên cứu của Trung tâm và nguồn báo chí chính thống của nhà nước) để độc giả cùng tham khảo.

             Ban biên tập xin trân trọng cảm ơn.

Lưu Bình Dương