Thỏa thuận hợp tác giữa Học viện Tư pháp và Trường Đại học Khoa học

Chiều 8/4/2014, tại Học viện Tư pháp đã diễn ra Lễ ký kết Bản thỏa thuận hợp tác giữa trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên và Học viện Tư pháp. Tham dự buổi Lễ, về phía Trường đại học Khoa học có Hiệu trưởng PGS.TS Nông Quốc Chinh, Th.S Lưu Bình Dương – Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn pháp luật và các đồng chí lãnh đạo Nhà trường; về phía Học viện Tư pháp có Phó Giám đốc Học viện T.S Nguyễn Xuân Thu và các đồng chí lãnh đạo Học viện.

Với mong muốn mở rộng quan hệ hợp tác song phương trong lĩnh vực đào tạo; bồi dưỡng kiến thức và phát triển kỹ năng nghề luật sư, công chứng, đấu giá; giữa Học viện Tư pháp và Trường Đại học Khoa học. Xuất phát từ mục đích, tôn chỉ hoạt động và lợi ích của từng bên, nhằm khai thác thế mạnh, năng lực và lợi thế của mình, hai bên thống nhất và đi đến ký kết Bản thỏa thuận được hai bên thực hiện trên cơ sở hợp tác toàn diện, bền vững, tin cậy, bình đẳng, cùng có lợi, tôn trọng pháp luật và phù hợp với thẩm quyền của mỗi bên. Ngay sau Lễ ký Bản ghi nhớ, Học viện Tư pháp đã ủy quyền cho trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên mở lớp Đào tạo Nghề Luật sư đặt tại trường Đại học Khoa học, đây là một minh chứng của sự hiện thực hoá các nội dung hợp tác bằng hoạt động cụ thể.

Nội dung Bản thoản thuận hợp tác:

Điều 1- Nguyên tắc hợp tác

Hai bên thực hiện hợp tác theo Bản thoả thuận hợp tác này trên cơ sở hợp tác bền vững, bình đẳng, cùng có lợi, tôn trọng pháp luật và phù hợp với chức năng của mỗi bên.

 

Điều 2- Nội dung hợp tác

  1. Học viện Tư pháp và Trường  Đại học khoa học (Ủy quyền qua Trung tâm nghiên cứu và Tư vấn pháp luật)- Đại học Thái Nguyên thoả thuận hợp tác trong các hoạt động cụ thể như sau:
  2. Hàng năm, Trường Đại học Khoa học Thái Nguyên sẽ giới thiệu, quảng bá chương trình đào tạo nghiệp vụ luật sư, công chứng, đấu giá cho các sinh viên luật đang học tại Trường và lập danh sách người học có nguyện vọng tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Học viện Tư pháp để cùng phối hợp lập kế hoạch đào tạo các chức danh này tại địa bàn tỉnh Thái Nguyên;
  3. Trường Đại học Khoa học Thái Nguyên tạo điều kiện về cơ sở vật chất  và tham gia quản lý  các khoá đào tạo trên của Học viện Tư pháp mở tại địa bàn tỉnh Thái Nguyên;
  4. Học viện Tư pháp tạo điều kiện cho sinh viên luật của trường Đại học Khoa học  Thái Nguyên được thực tập môn học, thực hành nghề luật hoặc sử dụng các phòng học, phòng hội thảo, phòng diễn án, phòng thực nghiệm điều tra; sử dụng các giáo trình, tài liệu tham khảo;
  5. Hai bên phối hợp cùng nhau tổ chức các hội thảo, toạ đàm hoặc các sự kiện liên quan đến công tác đào tạo nghề luật nhằm đóng góp, chia sẻ kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm đào tạo;
  6. Hai bên phối hợp để thực hiện các hoạt động và hình thức hợp tác khác phù hợp với nhu cầu và khả năng của mỗi bên được xác định trong quá trình thực hiện Bản thỏa thuận này.

 

Điều 3- Sửa đổi, bổ sung và trách nhiệm thực hiện

Định kỳ 6 tháng một lần, các bên sẽ cùng nhau đánh giá việc triển khai thực hiện các hoạt động theo Bản thoả thuận hợp tác này.

Bản thoả thuận này có thể được sửa đổi, bổ sung theo thoả thuận bằng văn bản của hai bên. Văn bản sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực với cùng các điều kiện tương tự như Bản thoả thuận này.

Hai bên cam kết tận tâm, thiện chí thực hiện có hiệu quả các hoạt động hợp tác đã thoả thuận tại Bản thoả thuận hợp tác này. Hàng năm các bên cùng nhau thực hiện các hoạt động hợp tác cụ thể trên cơ sở hợp đồng liên kết đào tạo giữa hai bên.

 

Điều 4- Hiệu lực và chấm dứt hiệu lực

Bản thoả thuận này có hiệu lực kể từ ngày ký. Mỗi bên có thể chấm dứt hiệu lực của Bản thoả thuận này vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách thông báo bằng văn bản cho bên kia. Việc chấm dứt hiệu lực sẽ bắt đầu kể từ ngày bên kia nhận được thông báo bằng văn bản, tuy nhiên không ảnh hưởng tới các công việc hợp tác đang được thực hiện chưa xong.

Bản thoả thuận được làm tại Hà Nội, ngày 8 tháng 4 năm 2014 thành hai bản gốc, bằng tiếng Việt, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một bản.

Đầu mối thông tin, liên lạc giữa các Bên là: Phòng Đào tạo, Học viện Tư pháp và Trung tâm Tư vấn và Nghiên cứu pháp luật thuộc Trường ĐHKH, Đại học Thái Nguyên.