Thông báo v/v hoạt động tư vấn Pháp luật của Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Pháp luật