CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
CỦA TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

1. Về nghiên cứu Khoa học Luật:

- Tổ chức nghiên cứu khoa học Luật theo chương trình đào tạo ngành Luật gắn với việc thực hành luật của vùng miền núi Bắc bộ;

- Hợp tác trong nước và Quốc tế về nghiên cứu khoa học Luật;

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tư vấn pháp luật trình Hiệu trưởng phê duyệt;

- Phối hợp với các đơn vị tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng theo sự phân cấp của Hiệu trưởng;

- Tổ chức và quản lý các lớp đào tạo ngắn hạn theo chuyên đề.

2. Về thực hành pháp luật:

- Là môi trường để cán bộ, sinh viên ứng dụng và thực hành pháp luật và công việc tại Trung tâm qua hoạt động nghiệp vụ: Thực hiện tao tác kỹ năng quan hệ công chúng, khách hàng; kỹ năng tư vấn, giải thích, đàm phán hợp đồng; kỹ năng xây dựng, quản lý và khai thác hồ sơ; kỹ năng tổ chức các hoạt động pháp luật.

- Là nơi để bồi dưỡng, đào tạo, hướng dẫn sinh viên thực hành kỹ năng ngành Luật, gắn lỹ luận với thực tiễn thi hành pháp luật: Giảng viên, sinh viên đánh giá quá trình áp dụng pháp luật và cuộc sống, phát hiện những vấn đề pháp luật bất cập. Đánh giá được tính hệ thống đồng bộ, hiệu quả của hệ thống pháp luật.

3. Trợ giúp pháp lý:

Trợ giúp pháp lý cho những người nghèo, người có công với Cách mạng, người già cô đơn, người tàn tật và trẻ em không nơi nương tựa, người dân tộc thiểu số thường trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Điều 10 Luật trợ giúp pháp lý. Tiêu chí cụ thể đối với từng diện người được trợ giúp pháp lý căn cứ vào các quy định hiện hành của pháp luật.

4. Về thực hiện tư vấn pháp luật: Theo quy định của pháp luật.

 

(Trích Đề án và Quyết định 258/QĐ-ĐHKH ngày 28/5/2013
của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học
về thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn pháp luật)