1. Giám đốc: PGS.TS. Nông Quốc Chinh
      (PGS.TS. NGUT. Nông Quốc Chinh, nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học, Giám đốc Trung tâm              nghiên cứu và Tư vấn pháp luật).

    - Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung về bộ máy, công tác tổ chức cán bộ, công tác tài chính, hợp tác

     đào tạo.

     - Lĩnh vực chuyên sâu: Pháp luật hành chính với cán bộ - công chức; chế độ chính sách nhà giáo; chế độ       tài chính và quyền tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

     2. Phó Giám đốc Phụ trách: ThS. Lưu Bình Dương
       (Phó trưởng khoa Luật và Quản lý xã hội, Trưởng bộ môn Luật, Khoa Luật và Quản lý xã hội – trường Đại            học Khoa học kiêm nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm)

        - Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách công tác nghiên cứu khoa học luật, công tác tư vấn pháp luật; công tác           Văn phòng; công tác bồi dưỡng cán bộ; công tác thông tin thư viện; công tác thông tin việc làm.

      - Lĩnh vực nghiên cứu: Luật hình sự và tố tụng hình sự; Tội phạm học; Luật Dân sự và tố tụng dân sự;              Luật hôn nhân và gia đình. Pháp luật về quyền con người và xã hội dân sự.

           Email: duongphieu2@gmail.com
            ĐT: 0912.373.754

        3. Chánh Văn phòng: ThS.  Nguyễn Thị Thu Phương.

      (Phó trưởng bộ môn Luật, Khoa Luật và Quản lý xã hội, trường Đại học Khoa học)

            - Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách công tác nội vụ văn phòng; hành chính quản trị. Tham mưu cho lãnh              đạo trung tâm về xây dựng kế hoạch chiến lược Trung tâm. Quản lý nhân sự.

              - Lĩnh vực nghiên cứu: Luật hình sự và tố tụng hình sự; Tội phạm học và thông tin tội phạm;                       Pháp luật Du lịch.

             Email: nguyenthuphuong10789@gmail.com
             ĐT: 01689.910.789

               4. Cố vấn cao cấp Trung tâm: TS. Trần Nho Thìn.
            (Nguyên Tổng biên tập Tạp chí Dân chủ và Pháp luật – Bộ Tư pháp)

          - Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách công tác hợp tác quốc tế; nghiên cứu khoa học.

            - Lĩnh vực nghiên cứu: Luật Hiến pháp; Chính quyền địa phương; Xây dựng văn bản pháp luật; Dân                chủ cơ sở. Lý luận về nhà nước và pháp luật; Nhà nước pháp quyền.

             Email: trannhothin@gmail.com
            ĐT: 090.329.3959

    

           5. TS. Lê Quang Dực - Tổng Biên tập Tạp chí Thông tin Khoa học Pháp lý

             (Nguyên Ủy viên BTV Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)

          - Lĩnh vực phụ trách: Giám đốc truyền thông, Phụ trách nghiên cứu khoa học

            - Lĩnh vực nghiên cứu: Pháp luật quản trị và kinh doanh; Báo chí và quan hệ công chúng.  Văn hóa dân             tộc thiểu số. Tín ngưỡng dân gian.

           Email: lequangduc.vn@gmail.com
 

         6 Tư vấn viên pháp luật: Luật gia, ThS:  Tống Thu Trang.

           - Lĩnh vực phụ trách:  Tư vấn pháp luật về: tranh chấp về thương mại; tranh chấp về đất đai; tranh chấp         hợp đồng lao động.

               - Lĩnh vực nghiên cứu: Luật Thương mại. Luật hôn nhân và gia đình. Luật tố tụng hành chính; Luật                Hành chính.

          Email: tongtrang84@gmail.com
            ĐT: 0978.233.265

              7. Tư vấn viên pháp luật: Luật gia,Ths. Nguyễn Thị Thu Hường.

               - Lĩnh vực phụ trách:  Tư vấn pháp luật về: tranh chấp về lao động, việc làm; tranh chấp về đất đai;               tranh chấp về thương mại.

             -  Lĩnh vực nghiên cứu: Luật Lao động. Luật hôn nhân và gia đình. Luật tố tụng hành chính;                            Luật Hành chính.

              Email: thuhuongluat@gmail.com  

              ĐT 0982.357.172

               8. Phụ trách công tác đào tạo: CN. Nguyễn Thanh Tuấn

               - Lĩnh vực phụ trách: Phát triển các lớp đào tạo, bồi dưỡng của Trung tâm; phối hợp tuyển sinh                       các ngành học hệ phi chính quy (của các cơ sở liên kết). Trang Web của Trung tâm;  Tham mưu xây                 dựng kế   hoạch đào tạo dài hạn và ngắn hạn của Trung tâm về việc làm.

-            Lĩnh vực nghiên cứu: Pháp luật quản trị và kinh doanh. Luật đất đai

                  Email: hoaituan09111979@gmail.com 
                

     

                      9. Tư vấn viên pháp luật: Luật gia,Ths. Trịnh Vương An

                     - Lĩnh vực phụ trách:  Tư vấn pháp luật về: tranh chấp về Hành chính; tranh chấp về đất đai;                            tranh chấp về thương mại.

                    -  Lĩnh vực nghiên cứu: Luật Lao động. Luật hôn nhân và gia đình. Luật tố tụng hành chính; Luật                         Hành chính

   

 

                    10. Kế toán: Nguyễn Lâm.

                    - Lĩnh vực phụ trách: Kế toán Trung tâm.

     

                    11. ThS. Bùi Thị Ánh Nguyệt - Phó Văn phòng

                 - Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách hành chính, tổ chức, nội vụ và đào tạo, bồi dưỡng